شرح وظایف:

·         انجام امور اتباع بیگانه.

·       نظارت مراقبت در اجرای کلیه وظایفی که بر حسب قانون و مقررات در مورد فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و اسلامی.

·      بررسی گزارش‌های مربوط به کشف مواد مخدر، کالای قاچاق، اسلحه، مهمات، قتل، تحصن، نزاع‌های دسته جمعی و تجزیه و تحلیل و گزارش به مراجع مربوطه.

·         بررسی پیشنهادات مربوط به گسترش یا ایجاد واحدهای انتظامی.

·      همکاری با سازمان‌های انتظامی جهت حفظ امنیت منطقه، نظارت و مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی در حوزه شهرستان.

·      رسیدگی به گزارش‌های مربوط به پیش‌آمدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح طبیعی و خسارت ناشی از حملات هوائی و نظائر آن.

·         نظارت و مراقبت در ا نجام کارهای مربوط به برگزاری مراسم مذهبی.

·         تهیه گزارش‌های ادواری از اوضاع سیاسی، اجتماعی و انتظامی.

·         انجام امور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها و سایر انتخابات مربوطه.

·      بررسی نیازهای شهرستان در زمینه مسائل بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نظارت در امور بهداشتی و تأمین ارزاق عمومی و بهبود وضع اماکن عمومی و کنترل نرخ ارزاق.

·         بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات جراید و وسایل ارتباط جمعی مرتبط با وظایف و عملکرد فرمانداری و بخشداری.