معرفی معاون

نام و نام خانوادگی
سید محمد رضی مجد محمدی
 سمت  معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی
 شماره تماس

05435380031 داخلی26