رسانه جدید

معرفی معاون

نام و نام خانوادگی
  رحیم بخش پاک اندیش
 سمت  معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
 شماره تماس
 05435380031 داخلی 18