معرفی بخش

بخش کهیر، یکی از بخش‌های شهرستان کنارک  است. مرکز این بخش، روستایکهیر است.و شامل  دو دهستان بنام های کهیرو تنگ می باشد و جمعیت این بخش در سرشماری سال 1395 برابر با 13.396 نفر بوده است.