مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی
 محسن روه
 سمت  مسئول روابط عمومی و تشریفات
 شماره تماس
 09159959063