رسانه جدید

معرفی رئیس حوزه فرماندار

 


 نام و نام خانوادگی  عبدالسلیم حوت
 سمت  مشاور و رئیس حوزه فرماندار
 شماره تماس  05435380031/32/34