شرح وظایف

-        تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با فرماندار و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

-        پیگیری جهت برگزاری جلسات شورای معاونین به صورت مستمر.

-        نظارت و پیگیری امورات دفتر، روابط عمومی و حوزه فرماندار.

-        تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر فرماندار تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

-        پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام در خواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

-        پیگیری امور ارجاعی از سوی فرماندار و ارایه گزارش لازم به ایشان.

-        آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی فرماندار و معاونین.

-        ابلاغ دستورات صادره فرماندار به اشخاص و واحدهای  ذیربط برحسب خط مشی تعیین شده  و درصورت لزوم پیگیری آن‌ها.

-        انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز در محل مخصوص.

-        دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط.

-        تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط.

-        پاسخگویی و راهنمائی مراجعان و همکاران.

-        ارائه گزارش عملکرد ماهانه در موعد مقرر.

-        هماهنگی و تعامل با همکاران در حیطه شرح وظایف و سایر موارد.

-        سایر موارد ارجاعی از طرف مسئولین مافوق.