رسانه جدید

معرفی فرماندار

نام و نام خانوادگی
 

               عبدالغفور حوت             

 سمت  

فرماندار شهرستان کنارک

 شماره تماس دفتر
 

  05435380031-32